شورای انتشارات

شورای انتشارات:

شورای انتشارات بر اساس بخشنامه می باشد که هر دو ماه یکباربه منظوررسیدگی به مسائل نشردردانشگاه دورهم جمع می شوند و تصمیمات لازم را می گیرند.