فرایند انتشار کتاب

فرایند انتشار کتاب

استاد یا نویسنده ای که قصد چاپ کتاب خود را از طریق انتشارات دانشگاه دارد ابتدا پیشنهاد خود را در شورای پژوهشی دانشکده مطرح و سپس به شورای انتشارات ارائه می نماید. شورای انتشارات پس از بررسی و تأیید کتاب را به داور ارسال و با اخذ نتیجه داوری و اصلاح کتاب بر اساس نظرات داوران کتاب توسط نویسنده، صفحه بندی و جلد آن طراحی می شود.

اداره انتشارات با مکاتبه با سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی درخواست شابک(شماره استاندارد بین المللی کتاب) را می نماید پس از آن فیبا (یا فهرست نویسی پس از انتشارات) را از کتابخانه ملی دریافت می کند که مراحل و مقدماتی دارد پس از اخذ فیبا کتاب به وزارت ارشاد به منظور مجوز چاپ با اخذ برگ سبز کتاب ارسالمی شود در صورت تایید چاپ کتاب،  ناشر کتاب را به سازمان چاپ ارسال می نماید.

البته مطابق آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قبل از ارسال به سازمان چاپ با نویسنده قرارداد بسته می شود