شابک

http://978-964-10-2906-6شابک:شماره استاندارد بین الملیی کتاب یا ISBN است.