فیپا

فیپا : فهرست نویسی پس از انتشار است که توسط کتابخانه ملی تهیه می شود. در این مرحله نویسنده باید

دقت کند آخرین تغییرات را در قطع مورد نظر چاپ و کتاب، دارای فهرست مندرجات منطبق با متن باشد.