مجوز نشر

مجوز نشر:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از 1387/12/10 دارای مجوز نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

می باشد