معرفی

اداره انتشارات علمی
اداره انتشارات علمی از بخشهای دیگر معاونت پژوهشی است که برخی از فعالیتهای عمده این دفتر عبارتند از : 
- چاپ و انتشار کتاب
-
 
انتشار مجلات علمی
-
 
نظارت بر کارکتابخانه ها
-
  جمع آوری آثار علمی
پژوهشی اعضای هیأت علمی
-
 تهیه راهنمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 
با اطلاعات روز
-
 تهیه مجموعه هائی نظیر کتاب 
روند فعالیتهای علمی- پژوهشی اعضای هیأت علمی
-
 گردآوری اطلاعات  کتاب  تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن